Paczki Irlandia, Przesylki Irlandia, Przesyłki Irlandia Polska

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez ”EU Kurier” (zwanym dalej ”EU KURIER”) usług Przewozu Przesyłek oraz Usług pocztowych w obrocie krajowym i międzynarodowym.

1.2 EU KURIER świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ (odpowiednio: Nadawca, Odbiorca lub inna osoba zlecająca Usługę)

1.3 Regulamin stanowi integralną część umowy i określa nowrmy współpracy pomiędzy EU KURIEREM a ZLECENIODAWCĄ

§2 ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

2.1 Po złożeniu zamówienia telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej przez ZLECENIODAWCĘ  odbierana jest spod wskazanego adresu w danej miejscowości

2.2 Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje przez przyjęcie przez EU KURIERA  Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia. Przyjęcie Przesyłki odbywa się na podstawie LISTU PRZEWOZOWEGO EU KURIERA lub LISTU PRZEWOZOWEGO innej firmy kurierskiej adresowanego na ”EU KURIER”.  LIST PRZEWOZOWY stanowi dowód zawarcia umowy-przyjęcia przesyłki do przemieszczenia i doręczenia. Jego kopię otrzymuje ZLECENIODAWCA (Nadawca)

2.3 Kurier odbierający Przesyłkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie oraz Umowie.

2.4 EU KURIER jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeśeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

2.5 EU KURIER zastrzega sobie prawo sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki

2.6 EU KURIER zastrzega sobie prawo sprawdzenia, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego czy zawartość Przesyłki odpowiada oświadczeniu ZLECENIODAWCY zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM lub dołączonym do niego protokole

2.7 Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie Przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy

2.7.1 W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy na jego koszt. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez Nadawcę, Przesyłkę przechowuje EU KURIER przez okres 30 dni od pierwotnego terminu dostarczenia Przesyłki. Po upływie tego terminu na zasadach określonych w przepisach prawa EU KURIER dokona likwidacji takiej Przesyłki.

2.7.2 W przypadku gdy Odbiorca odmówi uiszczenia należności za wykonanąna usługę (Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej) na rzecz EU KURIERA, do zapłaty za nią, zobowiązany jest Nadawca. W razie odmowy, Przesyłkę przechowuje EU KURIER przez okres 30 dni od pierwotnego terminu odbioru Przesyłki zaś po upływie tego terminu na zasadach określonych w przepisach prawa EU KURIER dokona likwidacji takiej Przesyłki.

2.7.3 W przypadku nieobecności Odbiorcy, EU KURIER pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 48 godz.od daty i godziny wskazanej na awizo.

2.8 Wysokość wynagrodzenia (opłat) za świadczenie Usługi i Usług dodatkowych, a także wykonywania innych czynności określona jest w CENNIKU. Należność obejmuje opłaty za przyjęcie przesyłki w miejscu jej nadania, przewóz i dostarczenie Przesyłki do miejsca odbioru

2.8.1 Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego ZLECENIODAWCY we wszystkich Punktach przyjęć oraz u każdego Kuriera. EU KURIER zastrzega sobie prawo do zmiany w Cenniku w dowolnie wybranym czasie umieszczając przy tym stosowną adnotację na stronie internetowej www.eukurier.pl

2.8.2 Opłaty z tytułu świadczenia Usług powinny być uiszczane przez ZLECENIODAWCĘ (Nadawcę) gotówką z góry w chwili przyjęcia Przesyłki przez Kuriera, lub najpóźniej w chwili doręczenia Przesyłki do Odbiorcy.

2.8.3 EU KURIEROWI przysługuje prawo zastawu na przedmiocie Usługi w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie ZLECENIODAWCY

2.8.4 KURIEROWI przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczenia Usług oraz obciążania ZLECENIODAWCY kwotami stanowiącymi koszt windykacji tych należności.

§3 OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

3.1 Właściwe  opisanie Paczki (na przesyłce i dokumencie LIST PRZEOWOZOWY należy wskazać adresy wraz z kodami pocztowymi, numery telefonów Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania Przesyłki oraz jej orientacyjną wartość w zł/euro)

3.2 Wypełnienie LISTU PRZEWOZOWEGO

3.3 Właściwe opakowanie Paczki, za niewłaściwe zapakowanie paczki odpowiada nadawca przesyłki. Eu Kurier nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z błędnego zapakowania przesyłki.

3.3.1 Paczka powinna być zapakowana w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej Odbiorcy w nienaruszonym stanie.

3.3.2 Opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Przesyłki  bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości paczki

3.3.3 Umieszczenie na opakowaniu Paczki oznakowania wskazujące na specjalny charakter lub właściwości jej zawartości np. ‘’szkło”,  ”uwaga ciężkie” „góra-dół”

3.4 ZLECENIODAWCA oświadcza, że Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest załączyć do Przesyłki komplet dokumentów wymaganych do dokonania prawidłowej odprawy celnej

3.5 ZLECENIODAWCA oświadcza, że zawartości Paczki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii towarów wyłączonych z przewozu (pkt IV)

3.6 W przypadku przesyłania towarów o wartości równej lub przekraczającej kwotę 600 zł proponujemy  wykupić dodatkowe ubezpieczenie w naszej firmie. Kwota ubezpieczenia wynosi 3% wartości przesyłki

§4 TOWARY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU

4.1 Rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną  jest Polska,

4.2 Gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,

4.3 Dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe

4.4 Przesyłki, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach, stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa pocztowego,

4.5 Towary wymagające temperatury kontrolowanej,

4.6 Telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,

4.7 Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, NARKOTYKI oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, STERYDY

4.8 PAPIEROSY ORAZ WYROBY TYTONIOWE, ALKOHOL

4.9 Materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,

4.10 Rzeczy łatwo psujące się i środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia,

4.11 Zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

4.12 Organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,

4.13 Rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej – karnet ATA,

4.14 Przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy oraz rzeczy przewożonych pod plombą celną,

4.15 Innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

4.16 Przesyłki zawierające rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

4.17 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ZLECENIODAWCĘ (Nadawcę) powyższych postanowień, zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary nie pozbawia EU KURIERA prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

NADAWCA PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEWOŻENIA TEGO TYPU WYROBÓW LUB TOWARÓW.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 EU KURIER odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu Usługi.

5.2 EU KURIER  nie ponosi odpowiedzialności, za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstałe z przyczyn leżących po stronie ZLECENIODAWCY (Nadawcy lub Odbiorcy), w szczególności z powodu niezastosowania się przez ZLECENIODAWCĘ do postanowień niniejszego Regulaminu,

5.3 EU KURIER nie ponosi odpowiedzialności, za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki nie wywołanych winą EU KURIERA albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od EU KURIERA zdarzenia.

5.4 EU KURIER nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczonego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą lub w inny podobny, trwały sposób.

5.5 W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel ”EU KURIER”  zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela ”EU KURIER”  jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko EU KURIEROWI

5.6 W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.

5.7 Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Przesyłce/Paczce. Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT.

5.8 Oprócz odszkodowania określonego w pkt 5.6 i 5.7 EU KURIER zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty Przesyłki, w odpowiedniej części – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.

5.9 EU KURIER odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez ZLECENIODAWCĘ lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną EU KURIER

5.10 W razie zwłoki w dostarczeniu Przesyłki, jeżeli ZLECENIODAWCA udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, EU KURIER zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił

5.11 EU KURIER nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:

5.11.1 Przesyłka została źle zaadresowana (niepodano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy)

5.11.2 Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

5.11.3 Zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,

5.11.4 Waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.

5.12 EU KURIER nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.

5.13 EU KURIER nie ponosi odpowiedzialności za towary, których przewóz jest zabroniony prawem

5.14 W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, EU KURIER nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym punkcie.

5.15 Odpowiedzialność EU KURIERA za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez EU KURIERA ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje Centrala ”EU KURIER”

6.2 Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia zgłoszonego na piśmie przez Odbiorcę (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Przesyłki) do EU KURIER, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia Przesyłki

6.3 Uprawnionymi podmiotami do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „REKLAMUJĄCYMI”) są  Nadawca oraz Odbiorca

6.4 Wszelkie reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej  w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki.

6.5 Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe, niekompletne lub też uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione.

6.6 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

6.6.1 nazwę i siedzibę przewoźnika

6.6.2 nazwę oraz adres REKLAMUJĄCEGO

6.6.3 tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem,

6.6.4 nazwę banku i numer konta bankowego albo adres, na który EU KURIER  powinien przekazać kwotę roszczenia,

6.6.5 udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar,

6.6.6 potwierdzenie nadania Przesyłki (LIST PRZEWOZOWY) – oryginał,

6.6.7 kwotę roszczenia,

6.6.8 dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec ”EU KURIER” – oryginał,

6.6.9 wykaz załączonych dokumentów,

6.7 Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji ”EU KURIER”  informuje o tym Nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów musi nastąpić w czasie umożliwiającym zachowanie 3 dniowego terminu zgłoszenia prawidłowo wypełnionej reklamacji.

6.8 Po rozpatrzeniu reklamacji EU KURIER powiadamia REKLAMUJĄCEGO na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

6.8.1 uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,

6.8.2 ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

6.9 ZLECENIODAWCY nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec ”EU KURIER”

6.10 Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Niezastosowanie się przez ZLECENIODAWCĘ do niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości domagania się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do EU KURIER

7.2 Aktualne treści Regulaminu, Cennika oraz Taryfikatora wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie i wszystkich filiach EU KURIER oraz u każdego z Kurierów, a także są publikowane w Internecie na stronie www.eukurier.pl

7.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku. Z tą datą uchyla się dotychczasowy Regulamin z dnia 20 września 2008 roku.